Strona główna1 » Umowa wynajmu

Umowa wynajmu

Poniżej znajduję się wzór umowy wypozyczalniaslubna.pl . Przed dokonaniem wysyłki umowa musi zostać podpisana przez strony umowy.

Link do pobrania umowy w wersji elektronicznej umowa wynajmu. Umowa wypozyczenia

____________________________________________________


 

WYPOŻYCZALNIA DEKORACJI ŚLUBNYCH I OKOLICZNOŚCIOWYCH

UMOWA WYPOŻYCZENIA

Zawarta w dniu …………………………..r. pomiędzy :

……………………………………………………………………………............................................

Legitymującą ( ym) się dowodem osobistym nr…………………………............................................

Wydanym dnia ………………………. przez……………………………............................................

Zamieszkałą (ym) w ………………………………………………………..........................................

Telefon :………………..............., e-mail :……………………………………….................................

Zwanym dalej zamawiającym

a

Canpol Bis sp. z o.o.

ul. K. Szajnochy 14

85-738 Bydgoszcz
NIP: 554-291-84-12

Zwaną dalej wypożyczającym

PRZEDMIOT UMOWY

Wypożyczone artykuły :

…………………………………………………………………………………................................

(nazwa,symbol, ilość)

Wypożyczone przedmioty zostaną zwrócone

W stanie nienaruszonym do dnia …………………............................................................................

POSTANOWIENIA DODATKOWE

1, Kaucja jest równa łącznej wartości wypożyczonych przedmiotów.


Strona 1 z 2

 

2,W przypadku uszkodzenia , w stopniu , który uniemożliwi dalsze wykorzystywanie wypożyczanych artykułów , potrącona zostanie z kaucji faktyczna wartość przedmiotu

3,W przypadku nie zwrócenia wypożyczonych przedmiotów o , których mowa kaucja zostanie zatrzymana.

4, Kaucja zostanie niezwłocznie zwrócona po ZWRÓCENIU PRZEDMIOTÓW WYPOŻYCZONYCH.

PŁATNOŚCI

1. Ogólną wartość zamówienia określa się na wartość …………………………….............................

2, KWOTA WYPOŻYCZENIA

………………………………................................................................................................................

3. RÓŻNICA W WYSOKOŚCI ………………………………............................................................

ZOSTANIE ZWRÓCONA WYPOŻYCZAJĄCEMU W CHWILI ZWRÓCENIA ZAMAWIANEGO TOWARU.

4. Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                              WYPOŻYCZAJĄCY

 

 

 

 

 

Strona 2 z 2


Przejdź do strony głównej
Copyright © 2019 wypozyczalniaslubna.pl